عيال رفته وسط جنگل خونه گرفته و فعلاً ما همنشين آهو ها و پرندگانيم. اینترنت هم نداريم چون تا بخوان سيم و ميم بکشن صد سال طول می کشه. من که الفرار دارم به زودی می رم شهر خودم. فعلاً اومدم ستار باکس فلان فلان شده که کلی پول قهوه آشغالشون رو بدم که هيچ دقيقه فلان سنت هم به تی موبايل پول پرست حقير بدم که به شما خوانندگان مستهجن اعلام کنم که بنده اینترنت ندارم. اميدوارم این 6$ من از گلوشون پايين نره...

در ضمن يک پيغام تبليغانی هم برای سيد جقی نيک آهنگ کوثر دارم که فرح خانم شديداً از دستش شاکی هست و عمراً بهش ديگه آش بده. داداش ما ريختمون و هيکلمون همين هست که هست کاريش هم نمی شه کرد. حالا شما هی بيا خلاقيت به خرج بده و به ريخت و هيکل ما گير بده. والّله که ما با همین شکل و شمايلمان چندان هم وضعمان بد نبوده...خلاصه به سبک خودت که اخاذی ميکنی اومدم تورنتو می خوام يک شفافيت پارتی بگيريم و آرشيو مارشيو ایميل و چت خودم و عیال رو رو کنم که جنابعالی ديگه نتونی تکذيب کنی (آرشيو ها که دروغ نمی گويند و جان شما امروز تصادفا يک چيز های نابی از سيد جقی مخالف "فسق" پيدا کرده ام که نگو!!)