خشم کلنگ

نامه ی سرگشاده به خانم نیلوفر خانم همسر محترم شیخ پناهنده سیدِ جقی نیک آهنگ کوثر

خانم محترم بسیار برای شما متاسفم که همسر موجود حقیری هستید که شش روز زندان رفتن اش را سه سال است تبدیل به سرمایه ای برای بافتن تنبان برای خود کرده است.

برای شما بسیار متاسفم که همسر موجود حقیری هستید که ادعای مسلمانی را تبدیل به دکانی برای نان درآوردن و لابد خرج خانواده را دادن کرده و از بام تا شام فریاد واسلامایش گوش فلک را کر کرده در حالی که اشتغالات حضرت اش به "فسق" از خواص (و اخیرا با اعترافات دراماتیک سید جقی در وبلاگ اش از عوام) پنهان نیست.

برای شما بسیار متاسفم که همسر موجود حقیری هستید که از یک سو پناهنده به دولت فخیمه ی کاناداست و از سوی دیگر چنان از نظر ذهنی عقب مانده است که مزخرفات ترویج گر نفرت اش را می شود و باید مورد تعقیب قانونی قرار داد.

و از همه مهم تر برای شما بسیار بسیار متاسفم که نه تنها شوهرتان عقب مانده ذهنی وهیپوکریتی ریاکار و منفعت طلب است بلکه متاسفانه بی بهرگی کامل اش از هر استعدادی حقوق دریافتی از دول اروپایی را به مصداق کامل پول دور ریختن تبدیل کرده.

و اما خطاب به دوستان

بحث کردن و چیز نوشتن درباب سید جقی دیگر بیهوده است. به نظر من وقت آن رسیده که با تهیه پتیشن و فرستادن نمونه هایی از ادبیات منحطی که کوثر برای تولید آن (با واسطه) از پارلمان هلند پول دریافت می کند به این نهاد تکلیف الیت فارسی زبان را با این مجسمه ی بلاهت یک بار و برای همیشه روشن کنیم.

همین.