مردم ماراجوانا پرور ونکوور و مخصوصاً پوريک،
بشتابيد، بشتابيد و فيلم سيزده و نيم، ساخته نادر داوودی و عباس احمدی (مدرسه موش ها؟) را همين يکشنبه از دست مدهيد و بعد هم بياييد برای ما تعريف کنيد.
ترجمه شکسته بسته سيناپسوس اش می شود:
فيلم درباره نمايش سيزده ساخته بنفشه تواناست که همه هنرپيشگان آن زن هستند و يک ربط های به سنت و مدرنيته دارد که من تا نبينم نمی فهمم چه!! نمايش در حرم شاهی می گذرد که در روز سيزده ام ماه شاه از سفر خود در افرنگ، زنی فرانسوی را برای حرم به ارمغان می آورد. نمايش در مورد عوض شدن پرادايم های حرم با ورود زن فرانسوی است و فيلم نادر درباره نمايش....
سيزده و نيم را از دست مدهيد، مخصوصاً اینکه کوفتتان بشود که نصف فستيوال فيلم تورونتو پول بيليط می دهید...خوب ديگر آدم در دهات زندگی کند خرجش کمتر است [چشمک].
سايت فيستيوال ونکوور
سايت اصلی فيلم
فتوبلاگ نادر داوودی