می دونم برف آمده...می دونم سرده ...ولی این تن بميره من را فردا در خيابان سر کار نگذاريد. ياسر هم در این باره نوشته است

من خودم شنبه- ساعت 12:00 تا 12:20 منتظر تک تک شما خوانندگان این وبلاگ در در خيابان يانگ مقابل ميدان مل لستمن خواهم نشست. خواهش می کنم شعار هاتون يادتون نره.


خبر را بين فک و فاميل هاتان پخش کنيد.
1:00pm - Rally
Saturday, March 17 at 1:00pm
United States Consulate
360 University Avenue TTC: (Osgoode or St. Patrick)

3:00pm - Rally Against Nuclear Weapons and the formation of a giant Peace Sign at Nathan Phillips Square

Organized by the Toronto Coalition to Stop the War. stopthewar-at-sympatico.ca Humanist Movement and the Hiroshima Day Coalition

برای پيدا کردن تظاهرات در شهر خودتان به این وب سايت مراجعه کنيد.