جامائيکايی هم نشديم که لااقل با موسيقی مون حال کنيم وراحت کره خوری مون رو بکنيم!
داستان موسيقی جامائیکا در چندین قسمت
1
2
بقيه اش هم از همين بقل يو تيوب پيدا کنيد.
حيف اون درس موسيقی باب مارلی که تموم اش نکردم!