تظاهرات ضد جنگ همين شنبهمن بيشتر این تظاهرات ها را می رم. تعداد ایرانی هايی که شرکت می کنند خيلی کم هست. خواهش می کنم اینقدر بی غيرت نباشيد. تظاهرات در مقابل کنسولگری آمريکا ساعت 1:00 شروع می شه.
من خودم ساعت 12:00 تا 12:20 منتظر تک تک شما خوانندگان این وبلاگ در در خيابان يانگ مقابل ميدان مل لستمن (همان جايی که هزار تا هزار تا برای رقص و آواز و چهارشنبه سوری و این بساط ها می رويد) خواهم نشست. خواهش می کنم شعار هاتون يادتون نره. اگر شعار خوبی به فکرتون می رسه در کامنت دونی این وبلاگ بگذاريد.
هرچقدر تعدادمون بيشتر و منسجم تر باشيم علاقه کانال های تلوزيونی به ما بيشتر خواهد بود. دوستان موسيقی دان تنبک منبک هاتان يادتان ترود.
هرکسی که این پتيشن فيلم سيصد را امضا کرده و دنيا را بمب باران گوگی کرده است، وظيفه ملی-شرعی اش هست که در این تظاهرات شرکت کند و اگر نکند کوروش کبير آن دنيا حق اش را کف دستش خواهد گذاشت.

خبر را بين فک و فاميل هاتان پخش کنيد.
1:00pm - Rally
Saturday, March 17 at 1:00pm
United States Consulate
360 University Avenue TTC: (Osgoode or St. Patrick)

3:00pm - Rally Against Nuclear Weapons and the formation of a giant Peace Sign at Nathan Phillips Square

Organized by the Toronto Coalition to Stop the War. stopthewar-at-sympatico.ca Humanist Movement and the Hiroshima Day Coalition

برای پيدا کردن تظاهرات در شهر خودتان به این وب سايت مراجعه کنيد.