ملت شهيد پرور...
دو تن از افراد مورد علاقه من يعنی دکتر ويکتوريا طهماسبی و دکتر عليرضا نامور حقيقی امشب در دانشکده ما می خواهند احمدی نژاد شناسی کنند.....
تشريف بياورد که کلی حال خواهيم کرد...و مهم در نهايت دختر بازی است.
آدرس..دانشکده خاور ميانه شناسی دانشگاه تورونتو
خيابان بانکرافت شماره 4
طبقه دوم يا همان اتاق کنفرانس
4:00-5:30 p.m.
Friday, 27 October 2006

TORONTO INITIATIVE FOR IRANIAN STUDIES

Present a panel discussion on

Who is Mahmoud Ahmadinejad? A Pragmatic Populist, a Puritan hardliner, or Both?

Dr. Victoria Tahmasebi
Historical Studies, University of Toronto at Mississauga

Dr. Alireza N. Haghighi
Historical Studies, University of Toronto at Mississauga

4:00-5:30 p.m.
Friday, 27 October 2006
Bancroft Hall 200B
St. George Campus of the University of Toronto