این عکس که در لوگو می بینید را کش رفته ام از تمشیر، باشد تا رخصت دهد.