این کوروش اسراییل شناس را چه شد؟
بابا این کوروش شدیدا این روز ها در دام زبان برای زبان زبانیده شده...نجاتش دهید... !!