فرزانه حمصی (اسمش را قبلاً اشتباه نوشته بودم) در سخنرانی اش به موشک آرش که توسط ایران توليد می شود اشاره کرد. من هرچه می گردم همچين موشکی پيدا نمی کنم. کسی می داند که این سلاح های توليد ایران را از کجا می شود اسامی شان را پيدا کرد¿ کنجکاو شدم که روش اسم گذاری این سلاح های کشتار جمعی را بررسی کنم. موشک های شهاب 3 را می شناسم اما اطلاع دقيقی از ساير این سلاح ها ندارم. ممنون می شم کامنت بذاريد.