تقديم به خود احمقم که اینجا نشسته ام زر زر تئوريک می کنم و جق جنسگونگی می زنم.
عکس از پوريا در افغانسان

.