آقا من هم بدتر از حامد خبر ندارم جريان این دويچه وله چيه....ولی من به خدا این بابام آرزو به دل موند که من در يک چيزی پخی بشم.
تمنا می کنم بريد هر کاری که بايد بکنيد رو بکنيد و من را از نفر آخر بودن در بياوريد که پس فردا اگه این بهروز سئوال کرد من با افتخار بگم که چهارمی...پنجمی..سگ خور ششمی شدم...
در ضمن هرکس منو کانديد کرده...الهی قربونت برم...کاش نمی کردی که من الان از عقده خود کم بينی کلی غصه خواهم خورد