ملت شهيد پرور تورونتو سخنرانی فرزانه حماسی در باب سياست های صوتی قرش بده و قرش بده را از دست مدهيد...حالا من هی می گم مهمه شما ها باور نکنيد.

فرزانه حماسی کانديدای دکترای رشته اتنوموزيکولوژی دانشگاه کلمبيا است و تحقيقاتش اگر درست فهميده باشم روی موسيقی ایرانی در تبعيد است (از لوس آنجلسی تا پاپ و راک و زير زمينی). البته و صد البته هم که اینها همه سياست های خودشان را دارند و سياست های درونی و بيرونی و سياست های مهاجرت و شما هم چند تا خودتان سياست اضافه کنيد و سپس با کمی قر قاطی اش کنيد تا بفهميد که خانم حماسی چقدر خوشبخت است که رساله دکترای به این باحالی دارد می نويسد.
سخنرانی فردا در دانشگاه تورونتو ساختمان بنکرافت- دانشکده خاورميانه شناسی است و اتاق کنفراس در طبقه دوم و ساعت سه بعد از ظهر. در پوستر اطلاعات دقيق تری هست.
سخنرانی به زبان امپرياليستی انگليسی است و این هم نقشه.