رشتی ها صبحانه اگر برنج مانده باشد از شب قبل می خورند...اگر باقالی قاتقی چيزی هم مانده باشد می ريزند روی برنج و صبحانه می خورند و شما هم که این کار را نمی کنيد رشتی نيستيد چرا که این بابوی خدا بيامرز ما که ترک بزرگ شده رشت بود - اگر مقدور بود صبحانه برنج می خورد و ادعا می کرد که سنت رشتی است.
حالا من هم امروز به خاطر این مراسم فارغ التحصيلی بهمن زود از خواب بيدار شده ام که بلکه کسی روی گوگل تالک باشد (کسی که خوب منظورم فريد سی بی سی است) و برويم باهم کله پاچه بزنيم که ناگهان چشمم به برنج مانده ديشب خورد و جای شما خالی مقدار قابل توجهی کره بندش دادم و کمی هم قرمه سبزی مانده رويش ريختم و کره برنج و قرمه سبزی را تفتی داد و سالاد شيرازی مانده از ديشب را هم آوردم کنارش گذاشتم و به ياد بابوی خدا بيامرز خدا نشناسم پلوقرمهسبزی ای نوش جان کردم!!
خلاصه صبح همگی بخير من امروز بوی شمبليله خواهم دا
د

این پويان طباطبائی دم دستمان هست ما قدرش را نمی دانيم...عکس هاش خيلی خوبن