داشتم فکر ميکردم که بهتره کم کم بي خيال حسين آقا بشم و بزنم تو کار کيهان کلهر....مصاحبه مرضييه خانم خوشبخت را با کلهر بخوانيد