دوستان مسلمان عزيزم که تا کنون من و چون من را تحمل کرده اید و روی خوش نشان داده اید بايد بگويم که ضمن تشکرات فراوان من دیگر مرتد حساب نميشوم. نه تنها من مرتد نيستم، بلکه اون کشيش ناصر هم که اول در رشت مسلمون بود بعد در کانادا مسيحی شد هم مرتد نيست. خدا آيت الّله منتظری را عمر طولانی دهاد که واقعاً عالم چييز فهميست. من ميخواستم به دوستان همجنسگرا پيشنهاد کنم که تا آيت الله منتظری در قيد حياتند این مساله همجنسگرايی رو هم مطرح کنند شايد يک فتوا در طرفداری از آزادی جنسی هم بدهند. من گفته باشم هيچ فتوی ای اهميتش به اندازه فتوی های آقای منتظری نيست...زود بجمبيد