چيه؟
چه انتظاری داری؟
ميخوای از حسين آقا بد بگم! ده من خوب نميتونم از حسين آقا بد بگم ولی گند زد
چرا؟
ده خوب آخه يک ذره نبوغ حسين آقايی به خرج نداده بود تو آهنگسازيش. خودشم ميدونست که خراب کرده. اصلا خودش نبود رو صحنه. يعنی دروغ چرا قسمت اول، قبل تنفس، خوب بود. همون حسين آقا خودمون بود. به جان خودم يک لاسی ميزد با کلهر که دل آدم رو ميبرد. خجالتم خوب چيزيه، جلو همه آخه؟ ولی بعد تنفس خودش هم ميدونست. هی با کوک سازش ور ميرفت. اعصابش خورد بود. بد اخلاق، معلوم بود اصلا حال همايون رو نداره. این همايونم آخه گند تمبک زد. بابا يکی نيست به این شجريان بگه که بيخيال گرفتن زير پر و بال شازده بشه. ديشب با يکی از دوستان ميگفتم که اگه همايون رو اینها بيخيال شن خيلی بهتره. بياييد مجيد خلج را به جای همايون بذاريد و همايون رو بفرستيد آواز. يکی صدای ملکوتی افسانه رثايی رو هم اضافه کنيد تا که شوری برنگيزيد. ديشب که حالی نداديد
حسين آقا جون، خواهش ميکنم يک فکری به حال این ساز بدويت بکن. خودتم ميدونی که سيستم کوکش بدرد نميخوره. يک سازشناسی کسی استخدام کن يک طرحی بده که اینقدر سر صحنه کوک اذيتت نکنه. بابا این گيتار آگوستيک رو همين سگوويا خودمون کلّی خرجش کرده. تو همين صد سال اخير اینقدر تغيير کرده این ساز که نگو. آخه حسين آقا تو که اینقدر نوگرايی که شورانگيز ميسازی، يک فکری هم به حال این تار شکسته بکن
حالا کنسرت رو برين يا نه؟
خوب معلومه که بايد بريد، با تمام بی حاليش آخرش حسين آقاست که خودش آخرشه. همين که بريد اونجا این حسين اقا يک دلنگ دلنگی بکنه کلی ميرزه... در ضمن اصلا خوش ندارم که حسين آقا در تور کانادا آمريکاش ضرر
بکنه...برای همين زود بليط ها تان را تهييه بفرماييد

از قسمتهای خوب کنسرت عشق بازی بی ريای کلهر با کمانچه اش بود و طرحی از صورت عليزاده که يکی دوست نقاش که به زور به کنسرت آمده بود همانجا کشيد. طرح که خودش عالی بود به يکی امضا حسين آقا هم آراسته شد. زيرش نوشته اند برای نازلی جان...بی خود تلاش نکنيد آنقدر برای من ارزش دارد که نمی فروشم