اقا ميگن کرمون يک درياچه خيلی با حال داره که وسط يک پارک جنگلی خيلی سبزه. مردم از اقصی نقاط ایران زمين برای ماهيگيری، کوهنوردی، شنا، قايق رانی، و شکار گراز به کرمون ميايند و در کنار این درياچه چادر ميزنند. ميگن اخيرا در اطراف این درياچه يکی سوشی فروشی خيلی شيک وا شده که هميين ماهی از درياچه صيد ميشه و هميين سوشی ميشه. اقا ما خيلی خاطر این رفقای کرمونی مون رو ميخواييم....خيلی امشب مارو تحت تاثير قرار دادن