تق تق
کيه؟
خب پوريا ست با اون دستهای خيکيه فينگليش. هلک و هلک پاشده اومده از ایران...يکاره در خونه ما. اولش مردم از خوشی...بعد از چند استکان چهل درصد و يک سيگار کوبايی و تماشای آبهای سفيد حسين آقا....خدا ميدونه چی شد. حال همه رو گرفتم. بعد هم اومدم خونه حال بقييه رو گرفتم. بعد هم رفتم پای کامپيوتر و فکر کنم حال بقييه رو هم بهم زدم
خاک تو سرت نازلی که لياقت خوشی نداری