زمان جنگ جوکی معروف شده بود: داستان از این قرار بود که از صدا و سيما رفته بودن جبهه که مصاحبه کنن با رزمندگان. خلاصه از يک بابايی پرسيدن که"برادر شما در جبهه های حق بر عليه باطل چيکار ميکنيد؟" این برادر رزمنده جواب داد"ما زرشک پاک ميکنين." بعد کاشف به عمل ميامد که زرشک پلویی در کار نبوده و این برادر رزمنده مسوؤل پاک کردن زرشک هايی بوده که بر زير شعار های تبليغاتی "تا کربلا يک قدم" مينوشتند
این افاضات جناب آقای روحانی را که خواندم نا خوداگاه گفتم....زپرشک