قابل توجه آقای لگو ماهی

اگر زير پانزده سال هستيد يا اینکه هنوز پريود نشده ايد يا اینکه هنوز تخم هايتان پشم در نياورده اند قبل از اینکه روی ويديو زير کليک کنيد از مامان تان اجازه بگيريد. اگر مامانی در کار نيست که مواظب تان باشد همان بهتر که هرچه سريعتر کليک کنيد چرا که دنيا پر از جنگ و بدبختی است و ديدن يک دودول روح لطيف شما را نخواهد آزرد

این سری از انيميشن های تبليغاتی برای پيشگيری از ايدز عالی اند:


خودمانيم شبيه کار های پندارند و آقاهه هم خودش يک شباهت هايی به پندار دارد.
(آقا...ناراحت نشی ها به چشم خواهری می گم به خانم بچه ها هم سلام برسان)