این روز ها مدام در حال بد بياری هستم و خلاصه اگر جواب ایميل و مهربانی و محبت و کامنت و این جور چيز ها را نمی دهم شرمنده ام
راستش را بخواهيد من اصلاً آدم روانی هستم و يک جور تعادل روحی ای ندارم که هميشه و همه وقت يکسان باشم. بعضی اوقات شديداً افسرده می شوم و هيچ کاری نمی کنم. برادم معتقد است که بايد داروهايی که سال ها برايش دانشمندان و پزشکان زحمت کشيده اند را بخورم و پول در جيب کمپانی های داروسازی بريزم. راستش را بخواهيد من ترجيح می دهم که ديوانه باشم و حال ام را بکنم.