کی بود از دکتر شدن عشق من محسن رضايی شاکی بود؟ کی بود از سهميه های تحصيلی سپاهی ها در ایران شاکی بود؟ کی بود هوس دمکراسی کرده بود؟
این عکس دکتر مهدی الصاحب البالاترين نيست. این عکس يکی از جنايتکارانی است که امروز با عزت و احترام در کنار عده ای چند از جنايتکاران گمنام در دانشکده بازرگانی هاروارد مشغلول درس زندگی آموزی اند، که زندگی مردم را با خاک يکسان کنند.
این جانیِ سگ-بابا-ننه (به قول نازی خاله، خاله فرح خانم) همان دن هالوتز رئيس ستاد ارتش اسراييل است که پارسال لبنان را با خاک يکسان کرد. به سپاس زحمات گرانقدر ایشان در راه بهبود وضعيت نوع بشر اخيراً ایشان در مدرسه مديريت و بازرگانی هاروارد مشاهده شده اند و مشغول آموختن و آموزش دادن هستند. خدا پدر مادر رفقای ما در هاروارد را بيامرزاد که به طنازی حال ایشان را گرفته و در يک اقدام شبانه کل قضيه را لو داده اند.
وبلاگ جنايتکاران جنگی در هاروارد را بخوانيد تا از ماجرا خبر دار شويد.
هاروارد اولين بارش نيست که به يک همچين موجوداتی توجه نشان می دهد و آخرين بارش هم نخواهد بود. همان بهتر که این وبلاگ هميشه به راه باشد.