ایران کتابفروشی ندارد!


به حق چيز های نديده و نشنيده....
این خانم آزاده معاونی که تا ديروز بچه خوبی بود...يک مقاله اساساً مزخرف در نيويورک تايمز نوشته و گند زده به فرهنگ والای ایرانی. من اگر جای شما ناسيوناليست های مهربان بودم همين الان حسابش را با صد تا بمب گوگلی می رسيدم...باور کنيد این از فيلم سيصد هم خطرناک تر است و نطفه مردانگی ایرانی را هدف گرفته است و اگر شما امروز به آن حمله نکنيد فردا همه جا خواهد پيچيد که ایرانی ها بی غیرت اند. از ما گفتن...
باورتان نمی شود اما این خانم معاونی ادعا می کنند که ما در ایران کتابفروشی نداريم و مردم هم کتاب نمی خوانند...افراد آماده.................
حمله!!!!!
حالا تنها مشکل ما خواستن سلاح هسته ای نيست با این سطح پايين سواد و کمبود کتابخوانی خود شخص شريف بارنز اند نوبل (يکی از این کتاب فروشی بی در و پيکر های تريپ سوپر مارکتی است) با کتاب هايش به ایران حمله می کند که نه تنها ما را از شر تروريسم نجات دهد بلکه آزادی و کتابخوانی را هم برای این ایرانی های عقب مانده بی سواد به ارمغان بياورد.
ولی از شوخی گذشته خيلی مقاله مزخرفی است. حتماً بخوانيدش و به نويورک تايمز نامه اعتراضی بنويسيد.
من این ایميل را به يکی از اشخاصی که روی ایميل ليستی بود فرستادم. اگر برای نامه فرستادن به دردتان بخورد که کپی مپی کنيد. اما خوب متن اش خيلی خودمانی است...وقت کنم يک چيز رسمی می نويسم اینجا می گذارم که کپ بزنيد.

I am sure Azadeh’s daddy is so proud of her writing in NY times and all…

This is a pretty awful essay, don’t you think? Azadeh, surely never visited the International Book Fair in Tehran to see the thirst for books. She decided to read about it in Iran newspaper. Why would a woman like Azadeh Moaveni go and mingle with the village-boys who come to Tehran looking for books? She is better off hanging out with upper-middle class Tehranis at their pool parties, going through their design books.

And the whole “bookstores did not exist in Iran,” pisses me off…what is she trying to say? Just because bookstores in Iran sell stationeries along side books (which are commodities as far as I know) it makes them not real or not authentic? As if Barnes & Noble/Borders does not sell stationeries, toys, fitness videos, candles, message oils, glass decorations and yes f… Hello Kitty accessories too. I once bought a silver martini-shaker in Chapters, so much for a bookstore, ha?

And that whole 16 seconds a day….oh man I am just so pissed…

I guess your favorite part was when she praises the reform period for supporting publishing houses and I cannot agree with you more, but I think this “doosti-e Khaleh Kherseh” is not worth it when you compare it with the reductionist stereotypical portrayal of Iran.

[...] do not even start me with how she starts her essay mentioning the mother of all experts Azar Khanoom-e Nafisi.

می دانم تنبليد اما پست پايينی را هم حتماً بخوانيد آن هم به حق چيز های نديده و نشنيده است

مقاله نويورک تايمز يک ثبت نام ساده می خواهد...اگر حال ثبت نام نداريد ايميل بزنيد برايتان ایميل کنم.