ساليان سال است که ارتش و پليس اسراييل از دستبند های پلاستيکی در دستگيری اعراب (و فقط و فقط اعراب) استفاده می کند. این دستبند ها دست را زخمی می کنند و جلوی گردش خون را هم می گيرند. گروه های حقوق بشری زيادی به استفاده از این دستبند ها اعتراض کرده اند. امروز در عکس های جمع آوری معتادان "خطرناک" ديدم که پليس ایران هم از همين دستبند ها استفاده می کند. چيز هايی که ایران از اسراييل می آموزد يکی دو تا نيستند.