از وقتی که بنده با این جمع های موسيقی و موسيقی دانی در ایران طرف بودم حرف هايی از قبيل این پراگراف از گزارش کنسرت "ارکستر موسيقی نو" را می شنيدم و هنوز هم نمی فهمم يعنی چه:
"حضور دو نوازنده فرانسوی در این اجرا از نقطه نظر اركستر تجربه‌اي پيش برنده به حساب می‌آید، چرا كه اعضا مجبورند با نوازندگاني كه بيان يا سطح تكنيكي متفاوتي از عادت‌هاي اركستر دارد همنوازي كنند."

خوب این يعنی چه!! يعنی این دو نوازنده به خاطر اینکه نوازندگان برتری از نوازندگان ثابت این ارکستر بودند توانستند از نظر تکنيکی کمک های شايانی به ارکستر بکنند! يا اینکه يعنی نوازدگان فرانسوی در کليت و تماميت شان نوازندگانی برتری هستند نسبت به ایرانيان!! يعنی مثلاً تار را هم بهتر می نوازند...این مزخرفات خود خوار شماری در این مجلات موسيقی بی داد می کند و حق هم دارند...
وقتی پول نفت در جيب هنرمندان نمی رود و حق هم ندارند که "سيستم" را نقد کنند قطعاً کار خودشان خراب است و نوازندگان کون گشادی هستند.