محمود سريع القلم رو گرفتند؟

متهم احتمالي ديگر پرونده "موسويان"

نوانديش- يكي از پايگاه هاي اطلاع رساني نزديك به دولت از دستگیری دكتر محمود سریع القلم در جریان پرونده امنیتی موسویان خبر داد. اين خبر تاييد نشده در حالي انتشار يافته است كه كه "موسويان" روز گذشته با وثيقه آزاد شده است.