پا مريزاد دوچرخه سواران صلح جو


علی نصری برايم در اورکات پيغام گذاشته بود که فلان لينک را يک نگاهی بيانداز. رفتم ديدم که علی آقا این مرد عارف خرقه درويشی را در آورده ودوچرخه به کول کشکول صلح خود را با خود به دور قاره اوروپا و آمريکا می برد.
با وجود اینکه در ارکاتش برايش چندين پيغام عاشقانه گذاشتم متوجه شدم که امروز روز دهم ماه می است و علی آقا صاحب دل ما به همراه همراهان و دوستان دوچرخه سوار صلح دوستش در رم ايتالياست.
گروه فرسنگ های برای صلح را در يابيد. اگر به شهر شما می آيند حسابی شلوغ بازی در بياوريد و به تمام خبر نگاران محلی خبر دهيد.
نمی دانم کمک مالی قبول می کنند يا نه... ولی می پرسم و خبرتان می کنم.
واقعاً دم شان گرم...بعد از خواندن خبر استعفای تونی بلر این دومين خبر خوب امروز بود.
لينک های مرتبط:
وب سايت فرسنگ ها برای صلح
وب لاگ فرسنگ ها برای صلح
وبلاگ علی آقا صاحب دل