يک دليلی ديگری که من از کار در رسانه های عمومی متنفرم:
این برنامه سی بی سی را در مورد يک جاسوس سابق موساد که اعتراف می کند وارد خاک ایران شده و از نطنز نمونه خاک برداشته و در آفريقای جنوبی هم دلال های اسلحه جمهوری اسلامی را ربوده و شکنجه کرده است.
اگر این ديوث راست بگويد که يکی به نفع ما...اما چيزی که برای من جالب است این است که این شبکه های تلوزيونی چه نگاه انسانی ای به این آدمی که خودش اعتراف می کند جنايت کار است می کنند. می خواهم ببينم اگر يک جاسوس اطلاعات ایران را می گرفتند هم این همه با سلام و صلوات می آوردندش تلوزيون باهم حال کنيم؟ از آن بد تر اگر طرف برای حزب الّله کار می کرد و کتاب می نوشت....

بگذريم که کل فيلم تبليغ برای موساد و گل و بلبل بودن موساد و شديداً کار درست بودن آنها است.
فيلم اینجا .