سخنرانی علی اکبر موسی خويينی
که مهندس است و اصلا در کار رابطه حوزه با دانشگاه نيست و ممکن است آخوندها را دوست داشته باشد اما آخوند نيست! را از دست ندهيد
The Iranian Association at University of Toronto (IAUT) hosts
Mr. Ali Akbar Mousavi Khoeini
Reformist member of the Tahkim Vahdat in the sixth Parliament (Majlis e Sheshom) who was barred from running in the seventh Parliamentary race.
title:
"Presidential Election, Iranian Democracy and our Responsiblities."
Please note the unusual time and location.
Location: Room no. 1050, Earth Sciences Building, 25 Willcocks Street ( access the auditorium from Huron street and then via the court yard-called Bancroft Ave). You can also see the map at:http://www.osm.utoronto.ca/map
Time: Saturday, June 4th, 2005,
5:30 PM to 7:30 PM.
Tickets: $4 for members, $5 for non-memebrs.
در ضمن برگزارکنندگان شديدا به پيسی خورده اند. آقای مهندس علی اکبر موسوی خویینی را دعوت کرده اند تورنتو برای سخنرانی ولی پول کم آورده اند ناجور. خلاصه شما اگه به این سخنرانی نيایيد من وبرگزارکنندگان نمی توانيم باهم سفر اروپا رویم.خواهش می کنم که به سخنرانی این شنبه تشريف بياوريد و يک پنج دلار ناقابل پول بيلط بدهيد
برای اطلاعات بيشتر وبلاگ خود خالی بندش را بخوانيد