IMG_8223
Originally uploaded by sibiltala.

تورنتو اصولا یک جمعيت بسيار محافظه کار دارد که اکثراً در حومه شهر زندگی می کنند. عده اي هيپی نوگرای بوهيمی هم در مرکز شهر متمرکز هستند و به کارهايی که احتمالا پرزيدنت "ا.ن." برای آنها جرم های تعزيری می گذارد مشغولند. از جمله می توان طرفداران آزادی ماراجوانا را نام برد، که هنوز آزادی نيافته برای خودشان مغازه ماراجوانا فورشی زده اند و بجای ماراجوانا فعلا وسايل لازمه را می فروشند. در پشت اين عکس علامت گياه ماراجوانا را مي بينيد، و اين هم يکی از اين مغازه هاست که نزديک آپارتمان من است