از هيجان همراه با نگرانی خوابم نمی برد.این سفارت ایران در اتاوا هم گندش را در آورده است. بدليل مشکلات تدراکاتی انتخابات در کانادا برگزار نمی شود. من امروز و ديروز ده بار زنگ زدم به این سفير و براش ده تا پيغام گذاشته ام ولی انگار نه انگار. اگر بتوانم اديتور عزيز را را راضی کنم با من بيايد ديترويت رای بدهيم خيلی خوب می شود. اما اديتور تنبل هم پايش را در يک کفش کرده که من خسته می شوم و خلاصه الان داريم مي رويم کارت تلفن بگيريم به ایرانی ها زنگ بزنيم که بروند رای بدهند. بقدری نگرانم که اصلا مغزم کار نمی کند. از جمعه پيش افسردگی گرفته ام، وبلاگ دوستان هم را که می خوانم می بينم انگار جميع وبلاگستان هم افسرده اند. مطلب مهدی جامی را که خواندم کمی آرام شدم ولی، اگرچه نابجا، باز هم احساس خطر می کنم. هنوز هم معتقدم بين حکومت يکپارچه و جنگ بين دولت و حکومت خيلی فاصله هست. به نظر من خود هاشمی پديده ای به نام خامنه ای را به وجود آورده و حالا هم که رابطه اینها اینقدر خراب هست ورود هاشمی به ساختارهای آشکار قدرت مي تواند جنگ سياسی بسيار مفيدی باشد. این جنگ احتمالی (من اسمش را گذاشته ام جنگ ملّايگان) به نوبه خود می تواند دولتی سکولار و مقتدر در مقابل حکومتی بنيادگرا ایجاد کند و تبديل شود به جنگ سکولاريسم با بنيادگرايی. برای همین برای من خيلی مهم هست که فردا حتما رای بدهم، انگار ته دلم نگرانم که بعد از این، رای دادن اصلا مفهومی نخواهد داشت. می خواهم آخرين رای را هم بدهم برود پی کارش. نمی دانم به چه زبانی ديگر می توانم بگویم...ولی التماس مي کنم که تنبلی نکنيد. خواهش مي کنم اگر مايل به رای دادن هستيد، يا اینکه برای تان فرقی نمی کند، يااينکه مطئن نيستيد تحريم کار درستی هست، خواهش می کنم به هاشمی رای بدهيد. همه می داند که این هاشمی چه کثافتی هست و باور کنيد اولين دادگاه بين الملل که بخواهد هاشمی را بخاطر تمام جنايت هايش محاکمه کند بنده در اولين صف موافقين آن محاکمه خواهم بود.نمی خواهم جنايت هايش را يکی يکی بر شمارم (نمی خواهم به او رای ندهيد)، ولی واقعا مسائل ایران بقدری پيچيده است که پراگماتيسم تنها راه نگاه کردن به مساله حمايت از هاشمی است. فقط آن پول هنگفت نفت را تصور کنيد که يک راست می رود جيب حکومت يک قطبی بنيادگرا. با این قيمت گران نفت، احمدی نژاد که احتمال برنده شدنش هم کم نيست معنی دولت را به شکل فعلی آن از بين خواهد برد و ما با حکومت مرکزی يکپارچه بنيادگرای قدرتمند طرف خواهيم بود