خدا به دور
مثل اينکه کل روابط ايران و آمريکا به رابطه عاشقانه خانم رايس با يک جوان قزوينی مربوط می شود. من کاملا ناکامی خانم رايس در عشقش به يک قزوينی را درک می کنم. من هم سالها پيش با يک کره اي روابط عاطفی ايجاد کردم که به دليل قزوينی بودن اين دوست کره اي عشق ما به ناکامی انجاميد. از آن روز به بعد من قلبا اطمينان دارم کره ای ها همگی تروريست هستند