تقدیم به استاد شاعر نیک آهنگ کوثر به خاطر عمق کـُسبینی اش

افشا می کنم قربان
من
افشا می کنم
من
دشمنان اخلاق را
من
مفسدین را
من
زنان جنده را افشا می کنم

من
نماز می خوانم قربان
من
طرفدار خانواده ام
من
کونی ها را محکوم می کنم

و از آسمانها و زمین
درختان و جندگان
ملا ها و کونی ها
برای اثبات جهانبینی ام
استفاده می کنم

من کاریکاتوریست ام قربان
منجی بشریت

نازلی کاموری
شاعر معاصر