پست قبلی را برداشتم برای اینکه ديشب احساساتی شدم و ظاهراً دوستی خاله خرسه کردم[فکر کسانی که مکمن است در ایران نگران شوند نبودم]. دوست مان حالش خيلی بهتر است و ظاهراً جای نگرانی خيلی کمتر شده. . اگر نگرانيد به بهمن ایميل بزنيد.