ملت وات-د-فاک...ساعت چهار صبح به وقت اینجاست و هوا هوای لواطه اون هم هوای لواط زير بارون و من هم با اجازه جد بزرگوارم های هایم

چراکه مردانگی مردمان ما
در سوراخ
کونشان نهفته است