ملت من سر این جريان کاريکاتور که همشهری ها قاط زده اتد، کمی گيج ام. اولا این کار مانا نيستانی بوده؟
من خبر ها رو که می خوندم همه نوشتن "طراح این کاريکاتور" بعد امروز می بينم
پرستو نوشته مانا نيستانی رو گرفتن چون ترک ها در خواست اشد مجازات کردند. اگر این کار ماناست (که اصولا شبيه کار های اساسی اش نيست) که ملت شهيد پرور ترک واقعاً شما ها آخرش هستيد ديگه.
مانا بیزیمم يولداشيم دی. آناسين دا، آذری دی. سيز بجور اعتراض السيز، بوجور اعتراض لار باعث اولار که بی پيس آدم بی اشک کپگ اوغلی مرتضوی-آ سيز فرصت ولرسيز که بی هنرمند آدم آزار و اذيت السون.
همشهری لر، ترک لر، عزيز لر،
سيزين بی عملن باعث اولاجک فرصت توکسن اشک قاضی مرتضوی الينا که بير هنرمند روزنامه نگاری بنده چکسين و آزار و اذيت السين. خواهيش اليرم، متحد اولير. خواهش ایليرم بير ذره پراگماتيک الوز. بی مساله چوخ پيچيده دی. بيجور دوير که بير هنرمند عمدا ترک خلق-ا بی احترامی السين. "نمنه" تازه بی احترامليخ دوير. بی لغت "نمنه" اينترنشنال" لغت دی. بو اشک بوش دا دیير. ترک لرچين بی افتخار دی که "نمنه" هر یير د، هر دل د استفاده الوپ و هامی دا آنليرلار.
ولی از ترکی گذشته، از مانا نيستانی کار درست تر کارکاتوريست پيدا نمی شه. این واقعاً مسخره است که به خاطر يک مشت بيلمز بازی های قومی يک همچين هنرمندی در درد سر افتاده. من يکی که خيلی ناراحتم. این نيک آهنگ هم که قربونش برم با این همه آزادی خواهی اش برای رفيقش يک انجام وظيفه ای کرده که کار به ایثار نکشه. مرد حسابی بنويس ديگه