رامين در بيمارستان است.

این هم منبع از سی بی سی کانادا...يا همان شهرام خلدی خودمان که دستش درد نکند دارد خيلی زحمت می کشد.