مهرم حلال جونم آزاد: عيال هم عيال مهندس

بابا ملت من بدبخت شدم از وقتی که دارم به بر و بچه های کمپين آزادی رامين کمک می کنيم. عيال که از بدبختی روزگار زيادی به مارکس ارادت داره، صبح به صبح بلند می شه و بنده را با این آهنگ از خواب بيدار می کنه " که بيا...بيدار شو! آهنگ جريان اصلی (مين-استريم) به مناسبت این روز فرخنده که نازلی خانم يک قدم از حاشيه دورتر می شود و به جريان محبت آميز اصلی می پيوندد. تبريک می گم که به طبقه حاکمه پيوستين، خانم"!
بعد هم خودش اعصباش از آهنگی که گذاشته خورد می شود و خاموشش می کند که:

Shut up bitch, fucking Reaganist!

(لازم به تذکر است که این عيال ما به ريگان علاقه بسيار زيادی دارد و خلاصه ريگانيست بودن از صد تا فحش خواهر مادر بد تر است. و البته ناگفته نباند که تنها آرزوی این عيال مجنون ما این هست که گلاب بر روی ماهتان روزی بر قبر آقای ريگان کار خرابی کند).
يک نگاهی عاقل اندر سفيه به من می اندازه که: "جهانبگلو برای تو همان کاری رو که کرد که يازده سپتامبر برای کونی ها." پوزخند می زنه که
:
"Welcome to the nation darling, let me introduce to you Cyrus the Great!"
)لازم به تذکر است که این عيال ما شديداً شاکی می شود وقتی حاشيه ها از جريانهای حاشيه ای خارج می شوند و به جريان های اصلی می پيوندند و خلاصه خيلی شاکی هست که بعد از يازده سپتامبر کونی ها را سمبل آزادی آمريکايی کردند و اقلیت های جنسی را به زور جزو وطن پرستان ملی)

من با چشمان خواب آلود می گم که "بابا گوز به شقيقه چه ربطی داره؟"
می گه: "همچی می گوزم که شقيقه هات پاره شه ها!"
می گم: "تهديدمی کنی؟"
می گه: "برات روز تولدت يک ماکت مجسمه آزادی می خرم!"

بگذريم این برنامه این چند روز ما بوده، که من امروز انتقامم را گرفتم و عيال را با این آهنگ از خواب بيدار کردم. البته اگه نمی فهميد چی می گه به خاطر این هست که انگليسی همه جای دنيا يک صدا نداره و این مال خاک پاک جامایيکا است. من قصد داشتم این این شعر از آقا لينتن جاهانسن را ترجمه کنم که بعد ديدم نه لهجه گيلکی نه لهجه لری حال و هوای این انگليسی جاماييکا را ندارند.
(لازم به تذکر است که اگر این شعر را در فلان مدرسه بچه پولداری در آمريکا به بچه ها برای تحليل بدهيد اولين نفر خواهد گفت: "این شعر چرا این همه غلط املايی دارد؟" می گوييد نه، این ادبيات شاهکار را در ماکروسافت وورد کاپی-پست کنيد و حال اسپل چک کردن را ببريد)!

این هم متن شعر:

mi revalueshanary fren is nat di same agen
yu know fram wen ?

fram di masses shata silence
staat fi grumble
fram pawty paramoncy tek a tumble
fram Hungary to Poelan to Romania
fram di cozy cyassle dem staat fi crumble
wen wi buck-up wananada in a reaznin
mi fren always en up pan di same ting
dis is di sang im love fi sing :

Kaydar
e ad to go
Zhivkov
e ad to go
Husack
e ad to go
Honnicka
e ad to go
Cauchescu
e ad to go
jus like apartied
wi av to go

awhile agoh mi fren an mi woz taakin
soh mi seh to im :

wat a way di eart a run nowadays, man
it gettin aada by di day
fi know whey yu stan
cauz wen yu tink yu deh pun salid dry lan
wen yu cteck a stack yu fine yu ina quick-san
yu noh notice ow di lanscape a shiff
is like valcanoe unda it an notn cyaan stap it
cauz tings jusa bubble an a bwoil doun below
strata seperate an refole
an wen yu tink yu reach di mountain tap
is a bran-new platow yu goh buck-up

mi revalueshanary fren shake im ed an im sigh
dis woz im reply :

Kaydar
e ad to go
Zhivkov
e ad to go
Husack
e ad to go
Honnicka
e ad to go
Cauchescu
e ad to go
jus like apartied
wi av to go

well mi nevah did satisfy wid wat mi fren mek reply
an fi get a deepa meanin in di reaznin
mi seh to im :

well awrite
soh Garby gi di people dem glashnas
an it poze di Stalinist dem plenty prablem
soh Garby leggo peristrika pan dem
canfoundin bureacraetic strategems
but wi haffi face up to di cole facks;
im also open up pondora's bax
yes, people pawa jus a showa every awa
an eyrybady claim dem demacratic
but some a wolf an some a sheep
an dat is prablematic:
nah tings like dat yu woulda call dialectic ?

mi revalueshanary fren pauz awhile an im smile
den im look mi in mi eye an reply :

Kaydar
e ad to go
Zhivkov
e ad to go
Husack
e ad to go
Honnicka
e ad to go
Cauchescu
e ad to go
jus like apartied
wi av to go

well mi couldn elabarate
plus it waz gettin kinda late
soh in spite a mi lack af andastandin
bout di meanin a di changes in di eas
fi di wes nonediless
an aldow mi av mi rezavayshans
bout di cansiquenses an implicashans
espehsaally fi black libaraeshan
to bring di reaznin to a canclushan
ah ad woz to agree wid mi fren
hopein dat wen wi meet up wance agen
wi coulda av a more fulla canvahsaeshan

soh mi seh to im, yu know wat ?
im seh wat ? mi seh :

Kaydar
e ad to go
Zhivkov
e ad to go
Husack
e ad to go
Honnicka
e ad to go
Cauchescu
e ad to go
jus like apartied
soon gaan