باز هم زلزله!
به مرسی کرپس و صليب سرخ کانادا زنگ زدم، به زودی برای این زلزله اخير هم صفحه ويژه باز می کنند. کمک کنيد. فعلا می توانيد زنگ بزنيد و بگوييد که پول را برای ایران واريز می کنيد.

مرسی کرپس
صليب سرخ کانادا
عجب دنيا مزخرف احمقانه مسخره کثافتی است
.