چلبی های جهان متحد شويد.


تقديم به عباس آقا دکتر، و اميد آقا حقوق بشری به مناسبت تلاش شبانه روزی شان برای صدور دمکراسی ليبرال به قلب طبقه متوسط ماهواره دار ایرانی.

آخی، حيوونی عباس آقا کلاس چلبی بودنش با رامين احمدی فرق دارد...آ قربون اون انتقادت برم! آی من بخندم اون روزی که این چلبی ها به جون هم بيافتن که چشم و چال هم را در بيارند.