.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


و بخوانيد نصايح حضرت آيت الّله فرانسيس فوکوياما را به اروپاييان که چه کنند با این مسلمانان متحجر و فی الواقع نقدش بر کتاب مرگ غرب.

پنداری آقا بايد تا آخرين قطره خون از تز خودش در مقابل تز هانتينگتون دفاع کنه، حالا به هر قيمتی. يکی نيست بهش بگه ببم جان شما دو تا در نهايت باهم فرقی نداريد-چه تو اسم خودت را نيو کان بگذاری، چه نگذاری. در ضمن يک سوزن به خود يک جوالدوز به اروپا- نه که قربانتان بروم سياست های شما در آمريکا خيلی به نفع مسلمانان هست!