عبدی کلانتری گزارشی کامل از مسائلی که در مورد ایران اخيراً در رسانه های غربی انعکاس يافته نوشته است که از دستش مدهيد. این هم تقديم به اميد که دنبال کسی می گشت که گزارش روزنامه نويورکر در مورد فعاليت های ایرانی های در تبعيد را به فارسی انعکاس داده باشد. فرح خانم حتما مطالعه بفرمايند.