بالاخره يک وبلاگ خوب از این خاک اسراييل جوانه زد. به لطف کوروش عليانی وبلاگ کامران را کشف کردم و مقاديری ذوق نمودم که می توانم با لينک دادن به او به همگان ثابت کنم که:"بابا به خدا من ضد سامی نيستم."
تحليل های انتخاباتی کامران را بخوانيد:
1، 2
از موسيقی سافاردی چه می دانيد؟