مقاله توپ پروفسور حميد دباشی در الأهرام را از دست ندهيد .دباشی در این مقاله سعی دارد مساله کارتون های پيامبر اسلام را در زمينه (کانتکست) مرکزيت اروپايی و نژادپرستی که بر عليه مسلمانان و غير سفيد پوستان در روند جهانی شدن وجود دارد، بررسی کند. دباشی در مقاله اش به کتاب اخير خانم فلاچی هم اشاره می کند که بدک نيست درباره این کتاب- این مقاله را هم بخوانيد که بسيار زيرکانه [پدرسوخته آنه ] در روزنامه نويورک سان نوشته شده است.

حالا ببينم که این بی بی سی فارسی که مزخرف ترين مقالات عباس ميلانی را با سرعت نور انعکاس می دهند، این مقاله آدم حسابانه را هم ترجمه خواهند کرد يا خیر!