فرزانه کابلی


حواستان هست که آخر هفته به همت رفيق شفيق بنده آيدا خانم مفتاحی برنامه حرکات موزون گروه حرکات موزون چی خانم فرزانه کابلی به مدت سه شب در سالن ايزابل بيدر برگزار خواهد شد. از دست ندهيد که اينها بهترين رقصنده های ايرانی و غير ايرانی اند که برای شما برنامه اجرا خواهند کرد. از دست ندهيد که چون فرزانه کابلی تنها زنی است که با جديت چراغ رقص را در ايران در تمام اين سال های خفقان روشن نگه داشت و با هزار بامبول و بهانه به کارش ادامه داد: دستگير شد، ممنوع الصحنه، ممنوع التصوير و هزار کوفت و زهرمار ديگر هم شد. از دست ندهيد برای اين که بالاخره علی کوچولويی هم بود، و فرزانه کابلی، مامان علی کوچولو بود!

Toronto
  • Fri. August 8, 8:00pm
  • Sat. August 9, 8:00pm
  • Sun. August 10: 6:00pm
Isabel Bader Theatre, University of Toronto
93 Charles St. W., Toronto, Ontario M4Y 1V2 (map)
Supported by Iranian Association at University of Toronto (IAUT) and Shahrvand Publications

Tickets: $25-$40 (students $15-$35)
Box Office: (416)978-8849, Mon-Fri, 11am-5pm, http://www.uofttix.ca/
Shawrak Music: 12 Centre Ave., (416)733-7701
Pars Video: 6083 Yonge St., (416)512-1755
______________________________

Ottawa
  • Fri. Aug. 15, 8:00pm

Alumni Theatre, University of Ottawa
85 Université St., Ottawa
Presented by www.PersianRadio.net
Information: (613)889-4700

_____________________________

Montreal
  • Sat. Aug. 16, 8:00pm

Salle Oscar Peterson, Université Concordia (LOYOLA)
7141 Sherbrooke Ouest, Montreal
Presented by Sokhan-e-Azad
Tickets: Tapesh Digital (514)223-3336 Info: (514)678-4030