در مورد خطر بيخ گوشی لايحه حمايت از خانواده تمام فمنيست های وبلاگستان نوشته اند و من هم تا از تنور داغ است اين کنار به آنها لينک می دهم. ليلا موری هم نوشته و يک مجموعه لينک هم جمع کرده که به درد می خورد. خيلی خوب می شود اگر همه شما دوستان به ائتلاف فمنيست ها و فعالين حقوق زنان بپيونديد و نسبت به اين لايحه اعتراض کنيد. من البته از آنجا که دل خوشی دارم برای هميشه ساز مخالف زدن و احساس اهميت کردن، بايد بگويم که با وجود اينکه خطر اين لايحه بيخ گوشی است و کارکرد اين برخورد اکتويستی اين ائتلاف را می فهمم، معتقد ام که می شود به نابرابری های جنسيتی موجود در لايحه فعلی اعتراض کرد اما خود مساله چند همسری را کنار گذاشت. بنده مشکل فمنيستی با مساله چند همسری در تئوری ندارم، اما به نابرابری بين زن و مرد خوب معترض ام.
از اون گذشته من ترجيح می دادم که لايحه مجازات اسلامی هم به ليست اين اعتراضات اضافه می شد. به هر حال مجازات هايی که برای "همجنسبازی" در لايحه مجازات اسلامی جديد تعيين شده بايد مورد اعتراض فمنيستی قرار بگيره. مساله نابرابری جنسيتی شامل گرايشات جنسی هم می شه و اين مدت هاست که مساله شماری از فمنيست هاست. اما خوب باز هم می دونم که به دلايل استراتژيک همچين چيزی ممکن نيست اما ما ميگيم که يه چی گفته باشيم!
پس مردم،
لايحه حمايت از خانواده بد است، چون که همه مان را به زودی سرويس می کند (در حالت تئوريک، چون به طور عملی که همه باهم سرويس هستيم به هر حال)
لايحه مجازات اسلامی بسيار بد است، چون آقايان تصميم گرفته اند درش چشم و چال مردم را کور کنند و همجنسبازی به عنوان يک هويت هم جای لواط به عنوان يک عمل را گرفته است و از فردا کون نداده مردم را می خواهند اعدام کنند.
------------------
مطالب سايت ميدان در خصوص نقد فمنيستی لايحه مجازات اسلامی
مطالب سایت میدان در خصوص اعتراض به لایحه حمایت از خانواد