اوووووووووووف

بدينوسيله اعلام می شود که تمام ترانه های ترکی که در وصف نام بنده خوانده شده است يک طرف، اين يکی يک طرف......آی اوووف اوووف ياختيم!