دوستان خوب تورونتويی،
مستند "تهران دیگر انار ندارد" را در فستيوال امسال فيلم های مستند تورونتو (Hot Docs) از دست مدهيد که سه شنبه و پنجشبه است.
باقی فيلم های ايرانی را هم چک کنيد.
خوشبختانه به لطف دولت فخيمه کانادا کارگردان ها ويزا نگرفته اند چون لابد تروريست اند!
----------
دوستان دانشجوی طرفدار شجريان:
کتاب فروشی پگاه بيلط دانشجويی می فروشد:
MOHAMMAD REZA SHAJARIAN AND AVA ENSEMBLE
FRIDAY JUNE 6TH, ROY THOMSON HALL
60 SIMCOE STREET
STUDENT TICKETS AND REGULAR TICKET AVAILABLE AT:
PEGAH BOOKS:416-223- 0850
PARS VIDEO: 416-512-2414