غفلت، پشيمانی است

پيام بازرگانی:

خانم ها و آقايان (بيشتر البته خانم ها) دوست بسيار صميمی و نازنين بنده آقای پ، هم اکنون در ايران است و از من خواسته که او را به آدم های باحال معرفی کنم که باهم به گالری های هنری تهران سر بزنند. آقای پ يک عکاس درجه يک، يک محقق بسيار با سواد و دوست ده-ساله بنده است. آقای پ يک مرد بسيار دوست داشتنی است و آشپزی اش حرف ندارد. آقای پ در ايران غريب است و ساليان سال دور از وطن بوده و حالا هم که رفته درست کسی را نمی شناسد که به او زندگی زير زمينی (يا روی زمينی) تهران را بشناسد. آقای پ همچين خيلی به نظر پير آمد، اما هم از من يک سال بزرگ تر است. آگر دوست داريد با آقای پ (که در حين متانت و آرامی از باحال ترين شخصيت های روی زمين است) زمان سپری کنيد به مسائلی مثل تاريخ باستان ايران و افغانستان، معماری، عکاسی، اهميت بناهای تاريخی و اين بساط ها فکر کنيد، به من ايميل بزنيد که دست شما و آقای پ را در دست هم بگذارم!
بنگاه معاملات محبت سيبيل
ايميل:
nazli.kamvari@gmail.com